2018-09-07 Bird Sanctuary to Coloma - John Gorentz