Day 15 - Faribault to Le Sueur - John Gorentz
Corn, Drying Bins, and Silo

Corn, Drying Bins, and Silo

Taken on the way to St Thomas Church

Derrynane TwpLe Sueur Co