Day 15 - Faribault to Le Sueur - John Gorentz
St Thomas Cemetery and Derrynane Town Hall

St Thomas Cemetery and Derrynane Town Hall

The church cemetery with the Derrynane Town Hall in the background.

Derrynane TwpLe Sueur Cotownship hallschurches