Day 14 - Rochester to Faribault - John Gorentz
Merton Town Hall

Merton Town Hall

Merton Town Hall (and an old outhouse).

Merton TwpSteele Cotownship halls