Day 11 - Richland Center to Genoa - John Gorentz
Hwy Q

Hwy Q

Heading west from Richland Center on Hwy Q.

Richland TwpRichland Co