Day 06 - Ottawa to Mendota - John Gorentz
Wallace Grade School

Wallace Grade School

Another look at the Wallace Grade School

schoolsIllinoisLaSalle CoWallace Twp