Day 05 - Manteno to Ottawa - John Gorentz
Manilus Township Hall

Manilus Township Hall

In this case the township hall is the township highway garage.

township hallsIllinoisLaSalle CoManilus Twp