3 April 2013 - Marion to Mount Vernon - John Gorentz